Shinjuku

I dont really like going to Shinjuku...But check out the Gozilla.

YUEN SHINJUKU — Onsen Ryokan IG
https://ryokan-yuen.jp/en/